top of page

parlem de...

CASA PASSIVA

Decidir quin tipus de casa vols no ha d’estar condicionat només per l’estètica, també amb un estalvi energètic i econòmic. Això vol dir construir una casa passiva, que millori el benestar interior, amb llum, temperatura i humitat el mes agradable possible.

 

Però saps realment el que es una casa passiva? Des de GLAP arquitectes t’ho expliquem fàcil i senzilla

Villa hermosa

Que es una casa passiva ?

Quan parlem d’una casa passiva fem al·lusió als habitatges dissenyats amb una sèrie de estratègies arquitectòniques (materials, sistemes constructius, etc.) que garanteixen el millor nivell de confort interior i la menor demanda energètica.

 

Es el mateix que “passivhaus”?

El terme “passivhaus” fa referencia a una certificació alemanya que es va crear en la dècada dels 80, on s’acredita que l’habitatge compleix uns requeriments tècnics específics. ( el més simbòlic és que estableix un consum menor a 15kWh per metre quadrat a l’any en calefacció.)

 

Llavors, podem dir que un habitatge pot funcionar de forma passiva sense estar certificada, en canvi un habitatge certificat amb el segell “passivhaus” sempre serà una casa passiva.

 

A banda d'aquesta certificació també existeixen les següents certificacions sengons país en que cadascuna té diferents nivells d'exigencia:

 

Ecómetro (Espanyol) | VERDE (Espanyol) | BREEAM (Anglès) | DGNB (Alemanya) | MINERGIE (Suissa) | LEED (EEUU)

Com s’aconsegueix que una casa sigui passiva?

Un cop tenir clar que és una casa passiva, hem de veure com podem aconseguir-ho. Les principals estratègies i de forma resumida són les següents:

 

1. Aïllament

L’aïllament tèrmic és un element constructiu que ens ajuda a mantenir el calor en l’interior de la casa. És important, ja que gran part del consum d’una casa es degut a la calefacció i per tant, si tenim un bon aïllament tèrmic  conservarà millor la temperatura interior i consumirà menys.

La execució i la qualitat del material d’aïllament millorarà les condicions de confort, sobretot a l’Hivern que és quan existeix major diferencia entre la temperatura interior i la exterior.

 

2. Ponts tèrmics.

Aquest concepte ve lligat d’un mal aïllament. Els ponts tèrmics son punts o zones en les que hi ha un element constructiu que està en contacte en l’exterior i l’interior i la  pèrdua de calor es considerable.

Per evitar els ponts tèrmics es important aquesta continuïtat en l’aïllament, sobretot en el trobament entre la façana i la coberta o el sol. També existeix pont tèrmic en les finestres, però aquest serà el següent punt.

 

3. Qualitat de les obertures

Les obertures de la casa són un punt de captació solar, però com hem comentat abans, són un element per el que es generen ponts tèrmics. Per això, la elecció de les fusteries i els vidres són fonamentals per evitar perdre el calor confortable de l’ interior.

 

El vidre pot ser doble o triple, amb cambra d’aire i gasos en l’interior que milloren les prestacions tèrmiques. Hi ha una gran quantitat de solucions per als vidres que ajuden a limitar la transmissió d’energia. Pel que fa a les fusteries, ens hem d’assegurar que existeix  estanqueïtat per evitar el pont tèrmic, així si tanquem totes les finestres mantenim el calor, però al obrir-les aconseguim ventilació natural en la casa per renovar l’aire i millorar la salubritat.

 

 

4. Energies renovables

Incloure una font d’energia renovable com a aportació energètic ajuda a reduir el consum econòmic i garantint sempre el confort. Algun dels exemples son la energia solar, mitjançant plaques solars per a generar electricitat i/o transformar-la en aigua calenta. També es pot aprofitar a través de la energia geotèrmica, on s’aprofita el calor que acumula el terreny degut a l’escalfament per generar energia al nostre favor.

 

5. Ventilació

La ventilació i renovació de l’aire interior es l’últim dels factors que garanteixen una bona salubritat. Dues estratègies a tindre en compte son la ventilació creuada natural i la ventilació mecànica. Aquesta última mitjançant un recuperador de calor aconsegueix recuperar gran part de la energia que surt cap a fora a través de la ventilació.

 

 

 

Per a que les mesures passives donin resultats, es necessari que el disseny de cada habitatge s’adapti al clima en el que es construirà, essent impossible traslladar el projecte a altres països amb climes diferents.

 

Quin es l’estalvi en consum energètic?

Sense entrar en detalls, per posar un exemple d’un habitatge convencional, la demanda energètica es troba entre 110 i 150 kWh per metre quadrat a l’any en calefacció. Si ho comparem amb els 15 kWh/m2 que necessita una “passivhaus”, podem veure que el resultat es quasi 10 vegades major.

 

Per acabar, quan costa construir una casa passiva?

Si parlem en terme de costos, es cert que un habitatge bioclimàtic pot tindre un cost mes elevat (entre el 5 i el 20% més), però hem de valorar que aquest increment inicial es tornarà un estalvi a curt termini. Tenint en compte que la vida útil d’un habitatge es de 50 anys, amb la eficiència energètica d’una casa passiva aconseguiràs reduir els costos en pocs anys. Val la pena? SI

Si estàs pensant en fer-te un habitatge passiu o vols transformar el que ja tens no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Si tens algún dubte o vols fer algún comentari, escriu-nos a continuació.

bottom of page